Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, TBMfietsen.nl.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever, tenzij anders aangegeven.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Offertes

1. De door leverancier  gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal leverancier de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van leverancier.

Artikel 7 Betaling

1. Betaling dient te geschieden alvorens de opdracht wordt uitgevoerd.

2. Bij geen of onvolledige betaling vervalt de overeengekomen offerte na 30 dagen.

3. Geleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat de factuur in zijn geheel is voldaan door de opdrachtgever. Bij in gebreke blijven van betaling door opdrachtgever, worden de geleverde goederen teruggevorderd door de leverancier.

Artikel 8  Klachten

1. Klachten over de geleverde goederen en/ of diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan leverancier. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal leverancier de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 9  Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft leverancier recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door leverancier, zal leverancier in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor leverancier extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10  Opschorting en ontbinding

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

2. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 11  Aansprakelijkheid

1. Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van zaken waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, zoals een veilige stalling van de goederen. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een vrije werkruimte, tenzij anders is afgesproken.

3. De bijgeleverde gebruikershandleiding dient ten alle tijden opgevolgd te worden. Schade of consequenties door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding zijn voor eigen risico van de opdrachtgever.

4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de goederen wanneer de opdrachtgever ervoor kiest de installatie door anderen dan de leverancier te laten uitvoeren.

5. Op de geleverde goederen geldt een garantietermijn van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen, ingaand op de datum van ontvangst goederen. Zodra de opdrachtgever aanspraak maakt op deze garantie wordt de schade eerst beoordeeld door de leverancier. De leverancier bepaald of de schade daadwerkelijk binnen de garantiecriteria valt.

6. De leverancier is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.

7. De leverancier is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de ombouwkit en eventueel ook o.v.v. de klant voor het installeren van de conversiekit. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, De leverancier in kennis te stellen. Consument klants komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.

8. De leverancier is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. De Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9. Indien De leverancier om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10. De klant is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden inzake van vergoedingen van schade indien en voor zover: a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de leverancier strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de klant; b. voormelde schade is ontstaan doordat de klant niet conform de door de leverancier gegeven instructies en/of adviezen, onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.

11. De leverancier verstrekt een garantie van één jaar vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.

12. De garantie vervalt indien: – indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; – indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat De leverancier hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven; – indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – indien het geleverde naar het oordeel van De leverancier onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden; – defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

13. Op demonstratiemodellen kan een beperkte garantie van toepassing zijn.

14. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. De leverancier streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

15. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de klant deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan De leverancier.

16. De elektrische fietsen of ombouwsets van De leverancier vallen onder de wet voor  elektrische fietsen. Dit betekent dat de eigenaar/bestuurder  volgens de wet alleen met een 250wat motor die ondersteuning biedt tot 25km per uur op de openbare weg mag. Rijdt de bestuurder/eigenaar  met een snelheid hoger ingesteld dan 25km/uur  of rijdt u met een hoger vermogen dan 250watt motor op de openbare weg dan is de bestuurder in overtreding van de wet. Voor het overtreden van de wet  is de bestuurder aansprakelijk. Dit kan betekenen dat de bestuurder niet verzekert is. Dit is op eigen verantwoording de leverancier is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 12   Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13  Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Pin It on Pinterest

Share This